Adatvédelem

Mi a Martontejnél (Prograg-Agrárcentrum Kft.) nagyon örülünk, hogy ellátogatott oldalunkra és érdeklődik cégünk és termékeink iránt.

Az adatkezelési tájékoztatónk célja

A Martontej (Prograg-Agrárcentrum Kft.) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Martontej (Prograg-Agrárcentrum Kft.) a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Martontejnél (Prograg-Agrárcentrum Kft.) kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Fogalmak

A GDPR-ban meghatározott fogalmak közül a jelen tájékoztató szempontjából a legrelevánsabbak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő” (Martontej (Prograg-Agrárcentrum Kft.)): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Személyes adatok, melyekhez hozzáférésünk lehet

Mikor Ön honlapunkat böngészi, felveszi velünk a kapcsolatot vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, mi az Ön alábbi személyes adatait érhetjük el (közvetlenül Ön által, vagy közvetetten, harmadik fél által):

Hogyan és miért használunk személyes adatokat?

Jogalap

A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:

A személyes adatok tárolása és biztonsága

Kizárólag az Ön által önkéntesen, meghatározott célra – pl. kapcsolatfelvételi űrlap, szerződés teljesítése – megadott személyes adatokat tároljuk.

A személyes adatait nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit jelent, több tényezőtől függ, így például:

A Martontej (Prograg-Agrárcentrum Kft.) az Ön adatait csak a fenti célokra és az azokhoz szükséges mértékben, a meghatározott adatfeldolgozási célok leírásának megfelelően használja fel. Dolgozóink és az általunk megbízott szolgáltatók kötelesek a titoktartásra, valamint kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és elektronikus hírközlésről szóló törvény rendelkezéseit. Ezen kívül garantáljuk valamennyi szükséges műszaki és szervezeti intézkedésnek való megfelelést.

Biztonsági óvintézkedésekkel teszünk az Ön birtokunkban lévő adatainak beavatkozás, elvesztés, megsemmisülés, illetéktelenek általi hozzáférés vagy jogosulatlan közzététel elleni védelméért. Biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan frissítjük.

A honlapunkon használt sütik és hasonló technológiák

Sütik:

Honlapunk sütiket (cookie-kat) használ látogatóink igényeinek nyomon követéséhez és az oldal megjelenítésének testre szabásához. Erről Cookie-szabályzatunkban talál részletes tájékoztatást

Harmadik felek:

Honlapunk üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatók, akik sütiket/egyéb technológákat alkalmaznak oldalunkon, és a szolgáltatás célja:

Mérés & személyre szabás:

Online marketing:

Social media:

Külső hivatkozások használata:

A Martontej (Prograg-Agrárcentrum Kft.) oldala tartalmazhat hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat. Miután a hivatkozásra kattintott, többé nincs befolyásunk a hivatkozásra (például a hivatkozást tartalmazó oldal IP-címe vagy URL-je) kattintva továbbított személyes adatok gyűjtésére, tárolására vagy feldolgozására, hiszen a harmadik felek magatartása magától értetődően rajtunk kívül áll. Ezért a Martontej (Prograg-Agrárcentrum Kft.) nem vállal felelősséget a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért.

Hozzájárulás visszavonása

Személyes adatainak a jövőre vonatkozó gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására irányuló hozzájárulását visszavonhatja.

Személyes adatait töröljük, ha az azok tárolására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, ha a cél teljesítése szempontjából a személyes adatok ismerete többé már nem szükséges vagy ha a személyes adatok tárolása egyéb jogi okokból elfogadhatatlan.

A visszavonás nem vonatkozhat a számlázási és számviteli célokból szükséges adatokra, vagy azon adatokra, amelyek megőrzésére jogszabályi kötelezettség vonatkozik.

Hozzáférési jog és egyéb adatvédelmi jogok

Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ezt hívják érintetti kérésnek. Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról egy kivonatot kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van továbbá:

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

+36 1 391 1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

http://www.naih.hu

Érvényesség

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2020. április 20-tól visszavonásig érvényes. A Martontej (Prograg-Agrárcentrum Kft.)  fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozaton a kurrens jogi szabályozásoknak megfelelően bármikor módosítson.

Tekintsd meg termékkínálatunkat

A telepünkön előállított, magas beltartalmi értékű tej kölcsönzi gazdag termékpalettánk különleges ízvilágát.